Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP GÒ CÁT
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP GÒ CÁT
Tên công trình : Trạm xử lý nước rỉ rác Bãi chôn lấp Gò Cát
Công suất :  Q = 400 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP.HCM
Địa điểm thực hiện : Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Nước thải Rỉ Rác
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP NAM SƠN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP GÒ CÁT
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẮP PHƯỚC HIỆP - CỦ CHI