Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP NAM SƠN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP NAM SƠN
Tên công trình : Trạm XLNT rỉ rác Bãi Chôn Lấp Nam Sơn - Hà Nội
Công suất : Q = 200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư :  
Địa điểm thực hiện : Bãi Chôn Lấp Nam Sơn - Hà Nội 
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Nước thải Rỉ Rác
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP NAM SƠN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP GÒ CÁT
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI CHÔN LẮP PHƯỚC HIỆP - CỦ CHI