Top
Tuyển dụng

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ngày đăng tin: 04/10/2018 - Ngày hết hạn: 30/10/2018

KỸ SƯ QS THI CÔNG

Ngày đăng tin: 04/10/2018 - Ngày hết hạn: 31/10/2018

KỸ SƯ QS THIẾT KẾ

Ngày đăng tin: 04/10/2018 - Ngày hết hạn: 30/10/2018

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Ngày đăng tin: 04/10/2018 - Ngày hết hạn: 31/10/2018

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Ngày đăng tin: 08/01/2018 - Ngày hết hạn: 08/03/2018

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ ĐIỆN

Ngày đăng tin: 08/01/2018 - Ngày hết hạn: 08/03/2018

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng tin: 08/01/2018 - Ngày hết hạn: 08/03/2018

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ

Ngày đăng tin: 08/01/2018 - Ngày hết hạn: 08/03/2018

PHÓ PHÒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Ngày đăng tin: 06/01/2018 - Ngày hết hạn: 06/03/2018

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (XLNT)

Ngày đăng tin: 12/08/2017 - Ngày hết hạn: 30/09/2017