Top
Xin giấy phép xả nước thải Xin giấy phép xả nước thải
LẬP BÁO CÁO XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

1.  Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước là gì?

Đề án/ báo cáo xả thải vào nguồn nước là hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp phát sinh nước thải lớn hơn 5 m3/ngày.đêm đều phải lập. Theo đó lập đề án xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp chưa xả nước thải, báo cáo hiện trạng xả nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước. Lập báo cáo xả thải và xin xác nhận để cơ quan quản lý môi trường, tài nguyên nước nắm được và quản lý tình hình tài nguyên nước khu vực cũng như kiểm soát ảnh hưởng ô nhiễm môi trường của đơn vị xả thải.