Top
Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ENVIROMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực/tiêu cực của một dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội. Ở Việt Nam, đánh giá tác động môi trường được viết tắt là ĐTM.