Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Lập đề án bảo vệ môi trường Lập đề án bảo vệ môi trường
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đề án bảo vệ môi trường là gì?

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là báo cáo thể hiện những tác động của doanh nghiệp sản xuất trong quá trình hoạt động đối với môi trường. Những tác động bao gồm: tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường đất.