Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BAO BÌ CARTON BIÊN HÒA
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BAO BÌ CARTON BIÊN HÒA
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải bao bì carton
Công suất : Q = 100 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa
Địa điểm thực hiện : Biên Hòa, Đồng Nai
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XƯỞNG CARTON BIÊN HÒA
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BAO BÌ CARTON BIÊN HÒA