Top
TRẠM XLNT XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Chế biến Thủy sản F69
Công suất :  Q = 1.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Chế biến Thủy sản F69
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XLNT XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH - NĂM CĂN
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN