Top
TRẠM XLNT NHÀ MÁY THỦY SẢN GÒ ĐÀNG - BẾN TRE
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT NHÀ MÁY THỦY SẢN GÒ ĐÀNG - BẾN TRE
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà Máy Thủy Sản Gò Đàng Bến Tre
Công suất : Công suất: Q = 1.600 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bến Tre
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XLNT XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH - NĂM CĂN
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN