Top
TRẠM XLNT THỦY SÁN VINH QUANG
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT THỦY SÁN VINH QUANG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Thủy sản Vinh Quang
Công suất : Công suất: Q = 1.200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Thủy Sản Vinh Quang
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Tiền Giang
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XLNT XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH - NĂM CĂN
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN