TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG
Công suất : Q = 1.800 m3/ngày.đêm lên Q = 3.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 01-1:2018/BYT
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Cấp
Các dự án khác
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH DARCO BA LAI
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PILMICO
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC