BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Lập Báo cáo hoàn thành việc thực hiện > BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay báo cáo hoàn thành ĐTM/KHBVMT/Đề án bảo vệ môi trường) là một hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê duyệt ĐTM, giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đầu tư chuẩn bị triển khai xây dựng) và giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (đối với các dự án đã đi vào hoạt động) cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.

Báo cáo được thực hiện trình cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, xác nhận trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức, là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.

1. Căn cứ pháp lý báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

- Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện cụ thể tại Cột 4 tại bảng Phụ lục II – Các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

- Các dự án đã được cấp giấy xác nhận xác nhận ĐTM, Kế hoạch Bảo vệ Môi trường và Giấy xác nhận Đề án Bảo vệ Môi trường có quy mô, tính chất tương đương với các dự án
đã được quy định tại Cột 2 và yêu cầu cần phải thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tương ứng với quy mô, tính chất của dự án tại Cột 4 tại Phụ lục II.

- Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là cơ quan phê duyệt, xác nhận Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường của dự án.

3. Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

Hồ sơ lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án bao gồm:

+ Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

+ Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động/ đề án bảo vệ môi trường của dự án đã được phê duyệt.

+ Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

4. Nội dung báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Nội dung của báo cáo trình bày các công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư
xây dựng bao gồm:

- Công trình thu gom, xử lý nước thải;

- Công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn;

- Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại;

- Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường và sự cố các công trình bảo vệ môi trường khác cũng như kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, cụ thể như sau:

a) Công trình xử lý nước thải

+ Mô tả các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước; vị trí của các công trình này kèm theo sơ đồ minh họa;

+ Công trình xử lý nước thải đã được xây lắp: mô tả rõ quy trình công nghệ, quy mô công suất, các thông số kỹ thuật của công trình, các thiết bị đã được xây lắp đảm bảo đáp ứng về nhu cầu nước thải phát sinh từ dự án và chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép;

+ Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.

b) Công trình xử lý bụi

+ Liệt kê đầy đủ các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt;

+ Nguồn gốc và hiệu quả xử lý của thiết bị xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt;

+ Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải.

c) Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

Mô tả công trình lưu giữ chất thải rắn; nêu rõ quy mô, thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp chủ dự án tự xử lý.

d) Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Mô tả công trình lưu giữ chất thải nguy hại, nêu rõ quy mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải trong trường hợp chủ dự án tự xử lý.

e) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm:

+ Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường;

+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ
nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;

+ Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;

+ Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc có văn bản khác có
liên quan đến công trình bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang

Địa chỉ : 1/1 đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Hotline: 0946 758 660 – Mr. Hiếu hoặc 0918 203 065 - Mr. Long

Email: vanlang@vlc.vn - congtymoitruongvanlang@gmail.com

Website: vlc.vn

Fanpage: facebook.com/vlc.vn

Youtube: youtube.com/channel/UC0AzgJssqlZu8m6k4o3iCAw?view_as=subscriber