THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF CHYANG SHENG VIET NAM CO., LTD Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF CHYANG SHENG VIET NAM CO., LTD
details
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF CHYANG SHENG VIET NAM CO., LTD
Project Name :

The Textile Wastewater Treatment Plant of Chyang Sheng Viet Nam Co., Ltd  

Capaticy : Q = 3.500 m3/ day
Investor :

Chyang Sheng Viet Nam Co.,Ltd 

Effuent Standards QCVN 13:2008/BTNMT, Column B
Location : Binh Duong Province
Scope of work : EPC
Type of wastewater treatment: Wastewater Treatment Textile
Orther Projects
RENOVATING TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF SONGWOL FACTORY
WASTEWATER TREATMENT PLANT OF PHUC TOAN THINH CO., LTD
TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF PATEL CO., LTD
REUSABLE WATER TREATMENT SYSTEM OF SIGMA - LONG AN
TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF MIN WIE CO., LTD
WASTEWATER TREATMENT PLANT OF FAR EASTERN CO., LTD