THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF CHYANG SHENG VIET NAM CO., LTD Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF CHYANG SHENG VIET NAM CO., LTD
details
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF CHYANG SHENG VIET NAM CO., LTD
Project Name : The Textile Wastewater Treatment Plant of Chyang Sheng Viet Nam Co., Ltd
Capaticy :  Q = 7.000 m3/ day
Investor :

Chyang Sheng Viet Nam Co., Ltd

Effuent Standards QCVN 13 - MT:2015/BTNMT, Column A
Address : Binh Duong Province
Scope of work : EPC
Type of wastewater treatment: Wastewater Treatment Textile
Orther Projects
TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF DAI HAO CO., LTD
TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF SIGMA - LONG AN PROVINCE
WASTEWATER TREATMENT PLANT LIEN CHAU TEXTILE COMPANY LIMITED
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF YARN – THREAD DYEING FACTORY,PHUC LONG INDUSTRIAL ZONE, LONG AN PROVINCE
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF SUNJIN CO., LTD, BINH DUONG PROVINCE
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TOAN DUNG PRIVATE ENTERPRISE