TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF SIGMA - LONG AN PROVINCE Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF SIGMA - LONG AN PROVINCE
details
TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF SIGMA - LONG AN PROVINCE
Project Name :

Textile Waste Water Treatment Plant of Sigma - Long An province

Capaticy : Q = 4900 m3/day
Investor : Sigma Company
Effuent Standards: QCVN 40: 2011 / BTNMT, column A
Address: Long An province
Scope of work : EPC General
Type of wastewater treatment: Waste Water Treatment Textile
Orther Projects
TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF DAI HAO CO., LTD
TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF SIGMA - LONG AN PROVINCE
WASTEWATER TREATMENT PLANT LIEN CHAU TEXTILE COMPANY LIMITED
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF YARN – THREAD DYEING FACTORY,PHUC LONG INDUSTRIAL ZONE, LONG AN PROVINCE
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF SUNJIN CO., LTD, BINH DUONG PROVINCE
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TOAN DUNG PRIVATE ENTERPRISE