THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF FROZEN SHRIMP PROCESSING FACTORY Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF FROZEN SHRIMP PROCESSING FACTORY
details
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF FROZEN SHRIMP PROCESSING FACTORY
Project Name:

The Wastewater Treatment Plant  of Frozen Shrimp Processing Factory ​

Capaticy:  Q = 450 m3/day
Investor:

Nam Can  Seafood Export - Import JSC

Effuent Standards QCVN 11:2008/BTNMT, Column A
Location: Ca Mau Province
Scope of work: EPC
Type of wastewater treatment: Seafood Wastewater Treatment
Orther Projects
CONSTRUCTING WASTEWATER TREATMENT PLANT OF CADOVIMEX SEAFOOD IMPORT-EXPORT AND PROCESSING JSC
UPGRADING, RENOVATING WASTEWATER TREATMENT PLANT OF HOANG LONG SEAFOOD PROCESSING FACTORY
FISHMEAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NGOC DUNG TRADING & MANUFACTURING CO., LTD
FISHMEAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF KG VIET NAM CO., LTD
THE FISHMEAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TRI HUNG PRODUCING TRADING IM – EXPORT CO., LTD
WASTEWATER TREATMENT PLANT OF FISHMEAL AND PROBIOTIC – C.P VIET NAM CORPORATION – BEN TRE BRANCH