THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR INDUSTRIAL ZONE TMTC, TAY NINH PROVINCE Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR INDUSTRIAL ZONE TMTC, TAY NINH PROVINCE
details
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR INDUSTRIAL ZONE TMTC, TAY NINH PROVINCE
Project Name :

The Textile Wastewater Treatment Plant for Industrial Zone TMTC, Tay Ninh Province 

Capaticy :  Q = 40.000 m3/ day
Investor :

Development TMTC Industrial Zone Co.,Ltd​

Effuent Standards QCVN 40:2011/BTNMT, Column A
Address : Ben Cau, Tay Ninh Province
Scope of work : EPC
Type of wastewater treatment: Wastewater Treatment Textile, Industrial Wastewater Treatment
Orther Projects