THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF BAU BAU EXPANDED INDUSTRIAL ZONE Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF BAU BAU EXPANDED INDUSTRIAL ZONE
details
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF BAU BAU EXPANDED INDUSTRIAL ZONE
Project Name :

The Wastewater Treatment Plant Of Bau Bang Expanded Industrial Zone

Capaticy : Q = 4.000 m3/day
Investor : Becamex IDC Corp (Becamex IDC Corp)
Effuent Standards: QCVN 40: 2011 / BTNMT, column A
Address: Binh Duong Province
Scope of work : EPC Gereral
Type of wastewater treatment: Waste Water Treatment Industrial Park 
Orther Projects
WASTEWATER TREATMENT PLANT IN TAN DUC INDUSTRIAL PARK - PHASE 2
PHYSIAL AND CHEMICAL CLUSER OF WASTEWATER TREATMENT PLANT IN HAI SON INDUSTRIAL PARK
WASTEWATER TREATMENT PLANT IN TAN DUC INDUSTRIAL PARK - PHASE 1
WASTE WATER TREATMENT PLANT IN MY PHUOC 1 INDUSTRIAL PARK
WASTE WATER TREATMENT PLANT IN THOI HOA INDUSTRIAL PARK