Top
Công trình đã thực hiện Năm 2014
TRẠM XLNT THUỐC THÚ Y VEMEDIM
TRẠM XLNT NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN