Top
TRẠM XLNT CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1(DAK NÔNG)
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1(DAK NÔNG)
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Số 1 (Dak Nông)
Công suất : Công suất: Q = 200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong Thành Phố
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đak Nông
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 14: 2008/BTNMT, cột B và QCVN 22: 2010/BTNMT, cột B
Các dự án khác
TRẠM XLNT CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2 ( LÂM HÀ - LÂM ĐỒNG)
TRẠM XLNT CƠ SỞ XÃ HỘI NHỊ XUÂN (HÓC MÔN - TP. HCM)
TRẠM XLNT CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3 (BÌNH DƯƠNG)
TRẠM XLNT CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1(DAK NÔNG)