THE SEAFOOD WASTEWATER TREATMENT PLANT CAPACITY Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE SEAFOOD WASTEWATER TREATMENT PLANT CAPACITY
details
THE SEAFOOD WASTEWATER TREATMENT PLANT CAPACITY
Project Name : The seafood Wastewater Treatment Plant Capacity
Capaticy : Q = 1.500 m3/ day
Investor :

Hung Vuong – Sa Dec Co., Ltd

Effuent Standards QCVN 11:2008/BTNMT, Column A
Address : Dong Thap Province
Scope of work : EPC
Type of wastewater treatment: Wastewater Treatment SeaFood
Orther Projects
FISHMEAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NGOC DUNG TRADING & PRODUCING CO., LTD
FISHMEAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF KG VIET NAM CO., LTD
FISHMEAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TRI HUNG PRODUCING TRADING IM – EXPORT CO., LTD
WASTEWATER TREATMENT PLANT OF FISHMEAL AND PROBIOTIC – C.P VIET NAM CORPORATION – BEN TRE BRANCH
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF F69 SEAFOOD PROCESSING FACTORY
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF DONG TAM SEAFOOD PROCESSING FACTORY – THANH BINH INDUSTRIAL CLUSTER– DONG THAP