ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Lập đề án bảo vệ môi trường > ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đề án bảo vệ môi trường là gì?

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là báo cáo thể hiện những tác động của doanh nghiệp sản xuất trong quá trình hoạt động đối với môi trường. Những tác động bao gồm: tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường đất.

2. Đối tượng phải lập đề án chi tiết?

Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 04 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ – CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a Thông tư 26/2015/BTNMT ra ngày 28/05/2015.

3. Văn bản pháp luật liên quan

- Luật bảo vệ môi trường 2014, số 55/2014/QH13

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 26/2015/TT- BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận việc thực hiện đề án, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Điều 3 – 9).

- Thông tư số 22/2014/TT- BTNMT ngày 05/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Nội dung để lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng hoạt động và hiện trạng môi trường xung quanh của công ty.

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT – XH liên quan đến hoạt động của công ty.

- Khảo sát các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải tại nguồn, không khí xung quanh, chất thải rắn, tiếng ồn và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

- Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn và không khí xung quanh khuôn viên dự án sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên môi trường của dự án.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

- Đề xuất phương án   xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường;

- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.

- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

5. Hồ sơ thẩm định

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

- Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

6. Thời gian thẩm định

- Tối đa bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ TNMT;

- Tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Sở TNMT;

Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang

Địa chỉ : 1/1 đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Hotline: 0946 758 660 – Mr. Hiếu 

Email: vanlang@vlc.vn - congtymoitruongvanlang@gmail.com

Website: vlc.vn

Fanpage: facebook.com/vlc.vn

Youtube: youtube.com/channel/UC0AzgJssqlZu8m6k4o3iCAw?view_as=subscriber